Aktiviteter

Datoer til kalenderen.

Mini dialog møde

VBK har 2 valgte medlemmer i havnebestyrelsen. Vi har hidtil, uden at høre medlemmerne, arbejdet ud fra hvad vi mener er medlemmernes tarv.

Inden havnens dialogmøde den17. november, vil vi gerne dels orientere jer om hvad vi går og arbejder med og dels høre hvad der er jeres prioriteter, så såvel I som vi er godt klædt på til det fælles dialogmøde, hvor havnebestyrelsen vil fortælle lidt om hvilke emner de pusler med for tiden samt orientere indskyderne om hvad der rører sig i nutiden samt venter os i fremtiden.

Derfor vil vi gerne se jer i VBK’s klubhus onsdag den 9. november kl. 19.00 til et mini dialog møde.

Carsten og Dennis

VBK indkalder til ordinær generalforsamling

tirsdag den 22. november 2022 kl. 1900 i VBKs klubhus

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Fremlæggelse af fuldmagter, samt valg af 2 stemmetællere

3. Formandens beretning

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2021/2022 til godkendelse

5. Fastsættelse af budget for 2022/2023 samt fastsættelse af kontingent, indskud

og gebyrer

6. Indkomne forslag

7. Orientering fra Havnebestyrelsen (herunder gennemgang af budget for havnen)

8. Forelæggelse af pligtarbejde for 2022/2023 til godkendelse

9. Valg til bestyrelsen (alle for 2 år):

a. Kassereren (lige år) Jørgen Simonsen afgår – villig til genvalg.

b. Bestyrelsesmedlemmer (lige år)

Hans Østergaard afgår – villig til genvalg

Edna Braase afgår – villig til genvalg

Jesper Gershøj afgår – villig til genvalg

c. 1 bestyrelsessuppleant (lige år)

Johnny Nielsen afgår – villig til genvalg

d. 1 revisor (lige år) Lars Braase Rasmussen afgår – villig til genvalg

e. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter (alle for 1 år) til bestyrelsen for Vallensbæk Havn i henhold til § 9 i Vallensbæk Havns vedtægter. På valg:

Dennis Boyesen for indskyderne / Carsten Mulvad for medlemmerne

Jesper Gershøj suppl. for indskyderne / Lars Peter Jensen suppl. for medlemmerne

10. Eventuelt

Venlig hilsen VBKs bestyrelse