Vedtægter

 

VEDTÆGTER FOR VALLENSBÆK BÅD KLUB  (kan hentes som PDF her)

Vallensbæk Bådklub, VBK, Vallensbæk Havn.

 

Vedtægter.

§ 1

Klubbens navn er Vallensbæk Båd Klub, kendingsbogstaver VBK, med hjemsted i Køge Bugt Strandpark, Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune.

Klubbens stander er en svane med blåt V i vingekanten, derunder bogstaverne VBK og en blå bølgekant.

 

§2

Klubbens formål er at fremme søsporten ved at samle alle aldersgrupper, der har denne interesse, under klubbens stander.

Dette søges opnået ved:

at fremme sikkerheden til søs,

at fremme godt sømandskab,

at afholde konkurrence, events og tursejladser,

at virke for et godt socialt miljø og fællesskabet for medlemmerne på havnen.

§3

Som aktivt eller passivt medlem kan bestyrelsen optage enhver, der ikke er i restance til klubber på Vallensbæk Havn.

Bådejere med båd i havnen kan kun optages som aktive medlemmer.

Ægtefæller, pensionister og efterløns-modtagere optages som aktive medlemmer for nedsat kontingent.

§4

Klubbens kontingent samt indskud for nye medlemmer fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

Kontingentet opkræves forud helårsvis pr. 1. januar med betalingsfrist 1. februar.

Efter denne dato påløber rykkergebyr, der fastsættes af bestyrelsen.

Medlemmer, der indmeldes efter 1. juli, betaler halvt kontingent i indmeldelsesåret.

§5

Gyldig udmeldelse skal ske skriftligt til klubben med mindst fjorten dages varsel til 1. januar. Udmeldelse er kun gyldig under forudsætning af, at det pågældende medlem har betalt sit kontingent til klubben frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning.

Når et medlem er kommet i restance for et år, kan bestyrelsen med mindst otte dages skriftligt varsel ekskludere vedkommende. Ingen, der er slettet for kontingentrestance, kan genoptages før mellemværendet med klubben er bragt i orden.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil.

Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsen stemmer for beslutningen. Vedkommende medlem skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og kan fordre spørgsmålet om eksklusion afgjort på den først kommende ordinære generalforsamling.

Endelig kan et medlem ekskluderes, når det efter motiveret forslag fra mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer vedtages på en generalforsamling. I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende krav på at få

meddelelse herom, ligesom medlemmet har adgang til denne og ret til at forsvare sig.

Spørgsmålet om eksklusion skal optages som særskilt punkt på generalforsamlingens dagsorden.

Generalforsamlingens afstemning om eksklusion kræver almindelig stemmeflertal blandt de fremmødte.

Dette gælder ligeledes, såfremt medlemmet skal genoptages som medlem.

Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun genoptages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning.

§6

Generalforsamlingen er, med de indskrænkninger disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i november måned. Der skal indkaldes til generalforsamling med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne.
Dagsorden, regnskab for det forløbne år, indkomne forslag samt budgetforslag for det nye regnskabsår udsendes pr. e-mail. Materialet kan desuden hentes på klubbens hjemmeside. Medlemmer uden e-mail adresse modtager materialet med almindeligt brev.
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 1. oktober.

Stemmeret har alle aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance.

Alle aktive medlemmer har mulighed for at medbringe og stemme med én fuldmagt.

Bestyrelsen kan bestemme, at der skal forevises gyldig kontingentkvittering for adgang og godkendelse af stemmeret til generalforsamlingen.

§7

Generalforsamlingsdagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Fremlæggelses af fuldmagter, samt valg af 2 stemmetællere
 3. Formandens beretning.
 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det foregående regnskabsår til godkendelse.
 5. Indkomne forslag.
 6. Fastsættelse af budget for det nye regnskabsår, samt fastsættelse af kontingent og indskud.
 7. Forelæggelse af pligtarbejde til godkendelse
 8. Valg til bestyrelsen.
 1. Formand (ulige år)
 2. Kasserer (lige år)
 3. 4 bestyrelsesmedlemmer (ulige år)
 4. 3 bestyrelsesmedlemmer (lige år)
 5. 2 bestyrelsessuppleanter (afgår på skift)
 6. 2 revisorer (afgår på skift)
 7. 1 revisorsuppleant
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter til bestyrelsen for Vallensbæk Havn i henhold til § 9 i Vallensbæk Havns vedtægter.
 1. Eventuelt.

§8

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen stemmer derfor, eller når mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til bestyrelsen. Med begæringen skal medsendes meddelelse om de sager, der ønskes behandlet. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen indkaldes senest 14 dage efter at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med motiveret dagsorden.

§9

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal, jf. dog §§ 5, 6, 15 og 16. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Skriftlig afstemning foretages, når mindst et stemmeberettiget medlem fordrer det. Afstemninger om eksklusion kan foregå skriftligt.

Generalforsamlingens beslutninger indføres i klubbens protokol sammen med et referat af forhandlingerne. Har generalforsamlingen truffet afgørelse i en sag, kan denne ikke på ny behandles på samme generalforsamling. Ud over vedtægternes bestemmelser, følges den af bestyrelsen udarbejdede forretningsorden for afholdelse af generalforsamling.

§10

Bestyrelsen repræsenterer klubben i alle forhold og forestår den daglige ledelse.

Bestyrelsens handlinger truffet i henhold til lovligt trufne beslutninger forpligtiger klubben.

Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, sekretær og fem bestyrelsesmedlemmer.

I ulige år vælges formand og 4 bestyrelsesmedlemmer, samt 1 bestyrelsessuppleant – alle for 2 år.

I lige år vælges kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer samt 1 bestyrelsessuppleant – alle for 2 år.

På den ordinære generalforsamling vælges, for 2 år ad gangen, 2 revisorer, der afgår på skift samt 1 revisorsuppleant.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.

Kun stemmeberettigede medlemmer er valgbare til bestyrelsen.

Et stemme- og valgberettiget medlem, der er forhindret i at være tilstede under generalforsamlingen, kan ved sin skriftlige tilkendegivelse lade sig opstille til valg.

§11

Bestyrelsen konstituerer sig snarest, dog senest fjorten dage efter generalforsamlingen på et bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen fastsætter selv forretningsordenen.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt formand eller næstformand er til stede (jf. dog § 5).

Ved formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted. I tilfælde af stemmelighed er formandens (næstformandens) stemme afgørende. Over alle bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

Tegningsretten i klubben udgøres af formanden eller et tegningsberettiget bestyrelsesmedlem, der er godkendt af et flertal i bestyrelsen.

§12

Pligtarbejde forelægges til godkendelse af generalforsamlingen.

§13

Ved adresseændring påhviler det ethvert medlem, straks at underrette klubben herom.

Alle meddelelser kan gyldigt stiles til den adresse / email, medlemmet senest har opgivet til klubben.

§14

Klubbens regnskabsår går fra 1. september til 31. august det efterfølgende år.

Bestyrelsen skal inden 1. oktober fremlægge driftsregnskab og status pr. 31. august for det forløbne regnskabsår til revisorerne.

Driftsregnskab og status forelægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse forsynet med påtegning af revisorerne.

Revisorerne skal hvert år i oktober gennemgå det samlede regnskab, og påse, at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med påtegning. Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§15

Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, såfremt forslag hertil har været fremlagt rettidigt. Ændringer kan ske når mindst 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med gældende varsel indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor de(t) stillede forslag til vedtægtsændring(er) kan vedtages med ovennævnte stemmeflertal uanset antal fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Andre forslag på dagsordenen følger foreningens almindelige vedtægter

§16

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en, i dette øjemed, særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af klubbens stemme-berettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget.

Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med foreningens formue, herunder fast ejendom og løsøre.

Simpelt stemmeflertal er her tilstrækkeligt.

I tilfælde af klubbens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til søsportslige formål.

Vedtaget på stiftende generalforsamling 26. april 1989, med sidste ændringer den

samt 25. november 2014.

Per Nørgaard, formand Finn Larsen, næstformand Wolfgang Pohlenz, dirigent

Dennis Bøyesen, sekretær,